Shawn Kanungo

Keynote Speaker

Innovation Strategist

Hyper cannibalism

Explosive Innovation